VARTOJAMOS SĄVOKOS:

Pirkėjas - paslaugomis galintis naudotis asmuo: 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

Pardavėjas - tai įmonė LN trade, MB, veikianti pagal Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktus. 

Paskyra – Pirkėjo registravimosi rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).

Taisyklės – Pardavėjo internetinės parduotuvės paslaugų teikimo sąlygas bei tvarką reglamentuojantis dokumentas, siekiant užtikrinti tiek Pirkėjo, tiek Pardavėjo teises ir pareigas.  

Prekė – bet koks kilnojamasis turtas (daiktas), parduodamas arba siūlomas parduoti Pirkėjams. 

Paslauga – bet kokios veiklos rezultatas, kuriuo siūloma tenkinti ar tenkinamas konkretus Pirkėjo  poreikis

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefonas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Asmens duomenų valdytojas – LN trade, MB

1.        Bendrosios nuostatos

1.1.   Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) Pirkėjui susipažinus su Taisyklėmis, bei pažymėjus varnele prie teiginio  "Aš susipažinau ir sutinku  su paslaugų teikimo taisyklėmis" bei "Prekių grąžinimas", yra privalomas  teisinis dokumentas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, nustatantis Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei pareigas, tame tarpe prekių įsigijimo bei apmokėjimo sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu www.laikasnamams.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau e-parduotuvė) susijusias nuostatas.

1.2.   Elektroninės parduotuvės „Laikasnamams.lt“ prekyba vykdoma Lietuvos Respublikos  bei Europos Sąjungos teritorijose.

1.3.  Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 2.1. punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi e-parduotuvėje jo užsakymo įvykdymo bei Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

1.4.   Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie Taisyklių pakeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie Pirkėjo paskyros  arba pirkdami Prekes ar Paslaugas pirmąjį kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo, siekiant užtikrinti Pirkėjų susipažinimą su bet kokiais Taisyklių pakeitimais.

2.        Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas bei sąlygos

2.1.   Pirkėjas gali užsisakyti prekes pas Pardavėją  pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

2.1.1. internetu užsiregistruodamas Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje sukuriant ir naudojant Paskyrą (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);

2.1.2. internetu nesiregistruodamas  Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje  ir nesukurdamas Paskyros. 

2.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 2.1.1 – 2.1.2 punktuose nurodytų būdų, atitinkamuose pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

2.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es), nurodęs vardą, pavardę, pristatymo adresą bei kitus būtinus kontaktinius duomenis bei pasirinkęs apmokėjimo būdą ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinkite užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal sutartį tarp Pirkėjo ir Pardavėjo įvykdymo.

2.4. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma „Laikasnamams.lt“ duomenų bazėje.

3.        Pirkėjo teisės

3.1.   Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaujantis šių Taisyklių 1.3. punktu, Lietuvos Respublikos teisės aktais, bei Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę pakeisti pas Pardavėją įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

3.3.  Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės įsigijimo dienos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, LR Civilinio kodekso 62287 – 6.22811 straipsnių nuostatomis, LR Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, bei Europos sąjungos Vartotojų teisių direktyvos (2011/83/ES) reikalavimais dėl vartotojų teisių apsaugos. 

3.4. Pirkėjas turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka pateikti pretenziją Pardavėjui jo nurodytais kontaktais dėl Prekių ir/ar Paslaugų kokybės, komplektacijos, kiekio ir kitų su Prekėmis ir/ar Paslaugomis susijusių nusiskundimų.

3.5.   Taisyklių 3.3. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo naudojama ir sugadinta, ir jei iš esmės nepasikeitė prekės arba pakuotės išvaizda bei kitais šių Taisyklių 9 skyriuje numatytais atvejais. 

4.        Pirkėjo pareigos

4.1.  Pirkėjas privalo priimti jo užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą, išskyrus tuos atvejus, kai prekė pristatoma apgadinta, tačiau apie tokią prekę nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 1 darbo dieną turi būti informuotas Pardavėjas Taisyklių 3.4. punkto nustatyta tvarka pateikiant prekių sugadinimą patvirtinančius dokumentus, nuotraukas ar kt.

4.2.     Jeigu pasikeičia e-parduotuvėje užsiregistravusio Pirkėjo duomenys, kuriuos jis pateikia registruodamasis, tai jis privalo juos atnaujinti prieš atlikdamas kitą pirkimą.

4.3.    Jei Pirkėjas pasirinko už prekes atsiskaityti mokant pavedimu, jis privalo už prekes apmokėti per 24 val. nuo mygtuko „Patvirtinkite užsakymą“ paspaudimo momento. Jei per 24 val. apmokėjimas negaunamas, Pardavėjas laiko, jog Pirkėjas atsisakė sutarties.

4.4.   Pirkėjas, naudodamasis „Laikasnamams.lt“ e-parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių.

4.5. Pirkėjas gavęs Prekę (-es), privalo apžiūrėti ar pakuotė nepažeista ir/ar joje nėra kitų matomu defektų ir/ar trukumų. Siuntos pažeidimo atveju, pirkėjas turi teisę prekės nepriimti  ir informuoti Pardavėją apie gautos Prekės trūkumus.

5.        Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas, apie tai informuodamas elektroninėje parduotuvėje www.laikasnamams.lt.

5.2.  Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus.

5.3.   Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo, tačiau užtikrina, užsisakiusių prekes Pirkėjų teises, gauti prekę už kurią sumokėjo.

5.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 7.2.1. ar 7.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 dienas nuo prekės užsakymo momento

5.5.  Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, i) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba ii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu.

5.6. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, kitose Pardavėjo dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6.        Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.

6.2.   Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą nurodytu adresu, nebent su Pirkėju sutariama kitaip.

6.3.  Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos Prekės (ių), jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

6.4.  Pardavėjas  įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 6.5.  Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 3.2. punkte nurodytų teisės aktų numatyta teise ir esant 3.3. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

6.6. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturioliką) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

6.7. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

7.        Prekių kainos, apmokėjimo tvarka 

7.1. Prekių kainos Pardavėjo suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

7.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

7.2.1.naudojantis elektronine bankininkyste;

7.2.2. apmokant pagal išankstinę sąskaitą  

7.2.3. grynaisiais pinigais prekių (perdavimo – priėmimo) metu ir vietoje.

7.2.4. įsigyja prekes lizingu, sudarant išperkamosios nuomos sutartį elektroniniu būdu, po užsakymo patvirtinimo laikasnamams.lt elektroninėje parduotuvėje nukreipiant pirkėją į mokilizingas.lt savitarnos svetainę, kurioje Pirkėjas suveda visus reikiamus duomenis, bei atlieka kitus veiksmus būtinus sudaryti  išperkamosios nuomos sutartį.

7.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už Prekes, patvirtinamas užsakymas ir pradedamas skaičiuoti pristatymo terminas.

7.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys. 

7.5. Pardavėjas Pirkėjo pirktų prekių PVM sąskaitas faktūras taip pat patalpina Pirkėjo Paskyroje. Pirkėjui pateikus užsakymą, Paskyroje paspaudus “<…>” jis galės matyti ir atsispausdinti užsakymo lapą – išankstinio apmokėjimo sąskaitą bei sąskaitą. 

7.6. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai Prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

7.7. Pirkėjo apmokėjimas grynais pinigais vykdomas prekių pristatymo/atsiėmimo (perdavimo – priėmimo) metu Pirkėjo nurodytų adresu. Atsiskaitymas grynais pinigais  galimais tik tokiu atveju, jei užsakomų prekių suma neviršija 800 EUR. Naudojant šį apmokėjimo būdą Pirkėjui taikomos papildomos administracinės išlaidos -2,99 Eur.

8.        Prekių pristatymas

8.1. Prekės pristatomos tiesiogiai Pardavėjo arba pasinaudojus kurjerio paslaugomis.

8.2.  Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1-7 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties sudarymo dienos. Šis terminas yra preliminarus, be to netaikomas tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

8.3.   Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.4.  Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra.

8.5.   Pastebėjęs siuntos pažeidimą, prekių kiekio, kokybės neatitikimą, Pirkėjas siuntos privalo nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad perduota siunta yra be defektų, prekių kiekis, kokybė atitinka pirkimo- pardavimo sutarties sąlygas.

8.6.   Prekes pristačius Pirkėjo anketoje nurodytu adresu, prekės perduodamos Pirkėjui arba, jei Pirkėjo nėra, asmeniui esančiam (rastam) Pirkėjo nurodytu adresu. Tokiu atveju laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip per dvi dienas po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju, Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu.

8.7.  Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją. 

8.8.   Prekių pristatymas, numatytomis sąlygomis vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Kuršių Neriją. Pristatymas į Kuršių Neriją papildomai kainuoja 22 Eur.

8.9.   Atlikęs užsakymą, Pirkėjas prekes nemokamai gali atsiimti pats LN Trade (LAIKAS NAMAMS) ofise adresu Taikos pr. 141 C korpuse. Kiti prekių pristatymo įkainiai nurodyti informacijos kategorijoje pristatymas.

8.10.   Prekės sveriančios daugiau kaip 30 kg arba prekės didesnių gabaritų nei 1 m į ilgį, 1 m į plotį ir 0,3 m į gylį, pristatomos iki užsakyme nurodyto adreso. Šių prekių užnešimu į gyvenamąsias patalpas rūpinasi Pirkėjas, nebent užsakymo metu už papildomą mokestį jis užsakė užnešimo paslaugą. 

8.11. Papildomos pristatymo sąlygos, tvarka ir įkainiai nurodyti Pardavėjo elektroninės parduotuvės skiltyje „Pristatymas“.

9.    Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

 9.1.    Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties:

9.1.1.    Pirkėjas nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

9.1.1.1.Pirkėjo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos internetinėje parduotuvėje įsigyjant kokybiškas prekes ir/ar paslaugas netaikoma:
a) paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos;
b) sutartims, pagal kurias parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų kaina priklauso nuo finansų rinkos;
c) sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;
d) sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
e) sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

9.1.2.    Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš šių būdų: užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. Paštu. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

9.1.3.    Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip: 

a. kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę; 

b. jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna atitinkamą Pardavėjo prekę;

 c. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį; 

d. jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.

9.1.4.  Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties, kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pirkėjas turi informuoti apie tai Pardavėją tinklapyje nurodytais kontaktais.  .

9.1.5.  Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Taisyklių 9.2. punkte numatytos nuostatos. 

9.2. Prekių grąžinimas

9.2.1. Pardavėjas priima grąžinamas prekes jei jos yra su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote, vienkartinė prekių pakuotė nėra pažeista, t.y. prekės nepraradusios tokios išvaizdos, kokia buvo parduotos. Pirkėjui tenka visos su prekės grąžinimu susijusios išlaidos ir rizika. Visais atvejais prekė privalo būti grąžinta Pardavėjui nepasibaigus 14  kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojamam nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos. 

9.2.2.   Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes atsiųsdamas jas elektroninės prekybos tinklapyje nurodytais adresais, tačiau prieš tai informuodamas Pardavėją elektroniniu paštu  uzsakymai@laikasnamams.lt  ne vėliau kaip vieną dieną iki numatomo grąžinimo arba atnešdamas jas į Parduotuves arba perduodamas Prekes tiesiogiai Pardavėjui. Grąžinant įsigytą prekę, už jos sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Pardavėjas nepriima grąžinamo daikto.

 9.2.3. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 3.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus.

9.2.4.  Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

9.2.5. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, LR Civilinio kodekso nuostatomis.

9.2.6.  Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

9.2.6.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

9.2.6.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

9.2.6.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

9.2.6.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

9.2.7. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 9.2.6 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 9.2.6.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 9.2.6. punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.

9.2.8. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. 

9.2.9. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

9.2.10 Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

9.2.11 Atskiros netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantiniuose talonuose (garantijose).

9.2.12. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas, Prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.

9.2.13. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

9.2.14. Prekės pristatymo išlaidos negrąžinamos, jei Pirkėjas pasirinko kitą negu Pardavėjas pasiūlytą  prekės pristatymo būdą. 

9.2.15. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

 10.1.   Kiekvienos Pardavėjo parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2.  Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės. Prekė atitinka vartojimo pirkimo pardavimo sutartį, jei:

10.2.1.   prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę; 

10.2.2.   prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;

10.2.3.   prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.

10.3.  Pardavėjas, neatsako už tai, kad Pardavėjo parduodamos prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios.  Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

10.4.  Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį lapą.

10.5.   Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

10.6.  Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, o siunčia tokią prekę į garantinį aptarnavimą teikianti centrą.

10.7    Informacija, susijusi su atskirų prekių rūšių garantinėmis sąlygomis,  nurodyta atitinkamos prekės aprašyme. 

10.8. Garantinio aptarnavimo sąlygos ir tvarka yra pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės skiltyje „Garantijos“.

11.    Atsakomybė

11.1.  Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

11.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Pardavėjo teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie  Pardavėjo naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

11.3.    Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.4.    Jei Pardavėjo  pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

11.5     Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

11.6. Pardavėjas įsipareigoja neperduoti Pirkėjo duomenų su prekės pirkimu bei pristatymu nesusijusiems asmenims.

11.7.     Pardavėjas įsipareigoja klientų asmeninius duomenis tvarkyti taip kaip nustato LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą. Platesnė asmens duomenų saugumą elektroninėje parduotuvėje reglamentuojanti informacija pateikiama skiltyje  "Duomenų apsauga".

11.8.    Pardavėjas įsipareigoja naudoti Pirkėjų duomenis tik prekės pristatymo bei kitų įsipareigojimų įgyvendinimui užtikrinti bei, jei pirkėjas pageidauja, lizingo bendrovių sutarčių sudarymui.

11.9.   Pardavėjas įsipareigoja neperduoti Pirkėjo duomenų su prekės pirkimu bei pristatymu nesusijusiems asmenims, išskyrus LR įstatymuose numatytas aplinkybes. Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, tai jis gali padaryti kreipdamasis į Pardavėją el. paštu info@laikasnamams.lt

11.10.   Pirkėjų asmens duomenys yra tvarkomi priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo ar jų neteisėto panaudojimo. Užsakymo metu pirkėjų pateikiami duomenys apsaugomi, nes tarp lankytojo naršyklės ir serverio siunčiama informacija yra šifruojama. Pirkėjų pateikti duomenys Pardavėjo duomenų bazėje saugomi 5 (penkis) metus.

 11.11.   Pirkėjas turi teisę keisti savo registracijos metu pateiktus duomenis. Pasikeitus Pirkėjo asmeniniams duomenims, kurie gali įtakoti Pardavėjo tinkamą pareigų įvykdymą, Pirkėjas privalo atnaujinti savo asmens duomenis Pardavėjo duomenų bazėje. Duomenys taisomi paspaudus skiltį "mano duomenys".

11.12.   Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą.  Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.    Informacijos siuntimas

12.1.   Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ir/ar Pirkėjo registracijos formoje pateiktu telefono numeriu ir/ar elektroninėje parduotuvės paskyroje.

12.2.   Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu.

13.    Baigiamosios nuostatos

13.1.   Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

13.2.   Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13.3.   Pardavėjas  teikdamas Prekės  vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo, Mažmeninės prekybos taisyklėmis bei vėlesnių jų redakcijų nuostatomis ir kitais galiojančiais teisės aktais.

13.4. Esant poreikiui, prašymą/skundą dėl mūsų elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, LT01402 Vilnius arba el. paštu tarnyba@vvtat.lt, tel. 8-5-2626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr .

Naujos paskyros kūrimas

Jau turite paskyrą?
Prisijungti Arba Atkurti slaptažodį